Sumber Referensi Belajar Seputar Islam

Ada Hikmah Dibalik Rujuk

Hikmah rujuk

Pengertian Rujuk

Rujuk merupakan  perbuatan mulia yang harus dilandasi oleh niat yang iklas .Ada beberapa hikamh rujuk .antara lain:

 1. Dapat mengembalikan keutuhanrumah tangga yang pernah retak antara kedua belah piak .
 2. Dapat memperbaiki hubungan antara suami -istri.
 3. Dapat menyelamatkan keturunan .
 4. Dapat memper erat hubungan keluaega kedua belah pihak.

 1. Mencegah atau menghindari putusnya tali silaturahmi anatara muuslim .khususnya kedua belah pihak dan seluruh keluarganya.

Hal-hal lain yang perlu di perhatikan dalam masalah rujuk antara lain:

 1. Tidak ada hukuman had seperti had zina bagi suami istri yang bercampur dalam masa idda ,walaupun bercampurannya itu bukan tujuan rujuk.
 2.  Iddah istri habis kalau suami telah merujuknya dan selam suami tidak melakukan talaq sesudahnya.
 3. Seseorang yang sedang ihram dalam ibadah haji boleh rujuk istrinya.
 4. Wanita yang ditalaq roj'i oleh suaminya masi ada dan masing masing masih saling mewarisi.
 5. Nafkah selama talaq roj'i masih di tanggung suami.

Karena itu ,suami lebih berhak dari pada orang lain terhadap istrinya yang ditalaq roj'i ,sebelum si istri menika lagi dengan orang lain.kalau si istri telah menikah lagi dengan orang lain ,sedangkan talaq raj'inya sah,maka pernikahan dengan laki laki lain itu dinyatakan tidak sah.

Dalam hal pasangan suami istri yang mempunyai anak ,baik seelama masa idda maupun seterusnya jika tidak terjadi rujuk,maka istri (ibu si anak) lebi berhak mengasu anaknya.Apabila keduanya suami istri tidak dapat mlakukan tigas mengasuh anak ,maka hendaklah di asuh oleh keluarganya terutama yang perempuan.

Mengasu dan mmlihara anak yang masihh kecil dari pasangan suami istri yang bercrai di seebut hadanah.

Syarat-syyarat orang yang di berikan tanggug jawab mndidik dan memlihara anaknya adalah sebagai berikut:

 1. Berakal sehat
 2. Merdeka (Mukalaf) 
 3. Melaksanakan 
 4. Dapat menjaga kehormatan dirinya 
 5. Dapat di percaya
 6. Menetap satu rumah dengan anak yang di asunya.

Rangkuman 


 1.  Rujuk adalah  kembalinya bekas suami kepada bekas istri untuk berkumpul kembali,tanpa melakukan akad nikah.
 2. Hukum rujuk asalnya adalah muba,karena alasan tertentu dapat menjadi sunah ,makruh bahkan haram.
 3. Rujuk yang tujuannya untuk memperbaiki hubungan keluarga atau hubungan antara kedua belah pihak hukumnya sunnah.
 4. Apabila stelah melakukan rujuk istri merasa tertekan dan teraniyaya ,maka rujuk tesebut hukumnya haram.
 5. Apabila percerain di pandang lebih bermanfa,at bagi kehidupan kedua belah pihak ,maka rujuk hukumnya adala makruh.
 6. Cara merujuk dapat dilakukan denan mengucapkan kata-kata yang jelas(shorih) dan dapat juga di ucapkan denan kata-kata khinaya.
 7. Rujuk yang di ucapkan dengan kata-kata yang jelas tidak di isyaratkan niat.
 8. Rujuk yang di ucapkan dengan kata-kata kiasan perlu di ikuti niat,dan sebaiknya di saksikan dua orang saksi yang adil.
 9. Syarat istri di rujuk yakni: sudah berhubungan suami istri dan dalam keadaan talaq roj'i dan masih dalam masa iddah.
 10. Hikmah rujuk di antaranya :Mngembalikan keutuan rumah tangga ,memperbaiki hubungan suami isttri  dan keturunsnya ,dan memberi kesempatan untuk bisa berkumpul laggi.